Vi springer heseblesende etter et arbeidsliv i stor endring.

Synspunkter på framtidens organisatoriske utfordringer og muligheter

Det var overskriften til HR-undersøkelsen 2017

  • Teknologi endrer hvordan vi lever, jobber og forholder oss til hverandre.
  • Automatisering kan ta bort enkle rutineoppgaver, gi bedre effektivitet, gir muligheter for skalering og kostnadsreduksjon, og skaper nye oppgaver
  • Kunstig intelligens og maskinlæring gir nye muligheter
  • Endring er det normale, ikke stabilitet
  • Ny teknologi og endring av praksis endrer grenser, arbeidsdeling, maktforhold og kan for enkelte være «kompetanseødeleggende».
  • Mer tverrfaglig og inter-organisatorisk samarbeid
  • Hva skjer med ekspertise?

Undersøkelsen gir sterke indikasjoner på at utviklingen ikke bare ligger foran lover, reguleringer og avtaler – den ligger også foran bedriftenes egne, nedskrevne strategier og planer. Den kan kategoriseres som «fremvoksende strategier», ting som bare skjer og som etter hvert finner sin plass i de mer formelle, styrende dokumentene. Antakelig hadde Bente Løwendahl enda mer rett enn hun selv var klar over da hun for 15 år siden med stort klarsyn beskrev utviklingen og hastighetsforskjellene mellom praksis og formelle rammefaktorer.

Dette skriver HR Norge på sine sider

HR undersøkelsen 2017 er gjennomført i et samarbeid mellom HR-Norge og EY.

Silje Støldal hos Handlingsmot og jeg var på plass når rapporten ble vist fram i Stavanger denne uken og slo av en prat om våre tanker om fremtidens utfordringer og muligheter. Under kan du se og høre vår oppsummering. ⬇︎

 

Hvilke trender ser vi?

Trend 1: Jobb og oppgaveautomatisering

Automatiseringen av spesifikke oppgaver innenfor en jobb, samt full
automatisering av hele jobben. Det ble sagt at 1 av 3 jobber i Norge vil bli automatisert eller digitalisert innen 2030. De mest utsatte er Butikk og kontormedarbeidere samt regnskapsførere.

Respondentene forventer et betydelig trykk mot automatisering i fremtiden. 4 av 10 mener at mer enn 21-40% av arbeidsoppgavene blir automatisert innen 3 til 5 år

For lederrollen kan dette ha en god positiv effekt ved at administrative oppgaver automatiseres og lederen får mer tid til det relasjonelle og kan bruke ta i bruk de ansattes gode hoder til gode beslutningsprosesser. 


Trend 2: Global arbeidsstyrke

Skiftet fra standard lokalt kontraktarbeid til mer fleksible og globale
arbeidskraftløsninger. Vi ser en økende andel av fleksible ansettelsesformer både i form av midlertidige kontrakter og  bruk av konsulenter. 


Trend 3: Demografiske endringer i arbeidsstyrken

Det forventes at arbeidskraftens aldring kombinert med en økning av «millennials» arbeidstakere og et større etnisk mangfold vil føre til et skifte i hvordan virksomheter møter medarbeiderens krav. Respondentene har sett betydelige endringer i ansattes forventninger de
siste 3-5 år . Høyere forventninger fra arbeidstakere om mer fleksibilitet, bedriftens visjon bør gi mening også for den enkelte, vi vil ha utfordrende arbeidsoppgaver og karriereutvikling.

Det demografiske skifte er relevant nå eller innen kort tid for flesteparten av respondentene men trenden har lite fokus i strategisk planlegging.


Trend 4: HR og data-analyse

Ansattes evne til å forklare tidligere scenarier, forutsi fremtidige scenarier og automatisert beslutningstaking ved bruk av dataanalyse kan bli et stort konkurransefortrinn.  Men det handler ikke først og fremst om å kjøpe et nytt verktøy, det handler om å skape en kultur for å stille spørsmål ved det etablerte, se sammenhenger og å være nysgjerrig på fremtiden.

Store gap mellom oppfattelse av viktighet og egen prestasjon innen dataanalyse

  • 8 av 10 mener at data-analyse i HR er relevant
  • 4 av 10 anser egen bruk av data-analyse i HR som god


Hva kan vi forvente oss av fremtiden?

- Over 10% av interne prosesser automatiseres innen 3-5 år

Vi må øke kompetanse og omskolere for å reduser individuelle konsekvenser av automatisering

- Økende andel av fleksible ansettelsesforhold og et større mangfold

HR må ta et større ansvar for ansatte både innenfor og utenfor organisasjonen.

- Økende aldersforskjeller i arbeidsstyrken og høyere krav til arbeidsgiver

Utvikle kunnskap og forståelse for ansatte i ulike roller og stadier i livet

- Dataanalyse vil bli en større del av HRs virksomhet

Endre måten man tar stilling til virksomhetens utfordringer og HR sin måte å bruke dataanalyse

Hva nå?

Trendene over er i begrenset grad integrert i bedriftenes strategiplanene og de fleste respondentene er i middels grad fornøyd med egen prestasjon, og ser behov for å øke kompetansen!

56 % mener at deres HR-organisasjon ikke i tilstrekkelig grad er forberedt på individuelle konsekvensene av automatisering!

Her er det en jobb å gjøre, så jeg avslutter med ordene til Silje

JUST DO IT 👍

Tusen takk til HR Norge og EY for å gjennomføring av denne undersøkelsen, den første kom allerede i 2007. Et viktig arbeid for å sjekke pulsen på norske bedrifter.